Vaata pulmaveebe:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
   
Kasutustingimused

Pulmaveeb.net teenuste kasutajatingimused

1. Teenuste üldtingimused

1.1 Käesolevad tingimused reguleerivad kõigi Pulmaveeb.net keskkonna (edaspidi: Pulmaveeb) poolt hallatavate internetiteenuste, -serverite ja -lehekülgede (edaspidi: teenuste) kasutamist eraisikust, pruutpaarist või juriidilisest isikust kasutajate (edaspidi kasutajate) poolt.

1.2 Pulmaveebi teenuseid kasutades kinnitab kasutaja, et on antud tingimustega tutvunud ning nõustub täielikult nende täitmisega. Tingimustega mittenõustuv kasutaja kohustub koheselt lõpetama Pulmaveebi teenuste kasutamise.

1.3 Käesolevate kasutajatingimuste rikkumise, kahju tekkimise ja kõigi võimalike kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi ja rahvusvahelisele seadusandlusele.

2. Teenuste kasutajad

2.1 Pulmaveebi teenuste kasutamine on lubatud kõigile eraisikust või pruutpaarist kasutajatele, kes on nõustunud Pulmaveebi kasutajatingimustega ning kelle tegevus ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või rahvusvaheliste normide ja kokkulepetega. Teenuste kasutamine võib vastavalt Pulmaveebi hinnakirjale olla tasuta või tasuline.

2.2 Ettevõtte, asutuse, organisatsiooni või muu juriidilise isiku nimel tegutsevad kasutajad peavad registreeruma Pulmaveebi teenuste kasutajaks vastava ettevõtte, asutuse või organisatsiooni nimel. Pulmaveeb jätab endale õiguse kehtestada eritingimusi ning teenustasusid eelpoolmainitud kasutajatele ning eraisikust kasutajatele, kelle tegevuse eesmärgiks teenuste kasutamisel on otsese ärilise kasu või sissetuleku saamine läbi kaupade/teenuste pakkumise ja müügi (kui konkreetse teenuse või funktsiooni sisus ei ole määratud teisiti).

3. Pulmaveebi kasutajakonto

3.1 Pulmaveebi kasutajakonto on unikaalne kasutajale eraldatud kasutajanimi, koos sinna juurde kuuluvate andmetega.

3.2 Pruutpaari kohta on õigus kasutada ühte kasutajakontot, millele pääsevad ligi nii pruut kui peigmees.

3.3 Igal inimesel, ettevõttel, asutusel või organisatsioonil on õigus omada Pulmaveebi süsteemis mitut kasutajakontot ning luua erineva sisuga lehti.

3.4 Kasutajakonto loomisega annab kasutaja Pulmaveebile õiguse pakkuda kasutajate autentimist, sisselogimist ning külastuste ja kohaloleku kontrolli jälgimist ning isikuga seonduvate andmete esiletoomist Pulmaveebi ja tema koostööpartnerite teenustes.

3.5 Kasutajakontot on võimalik igal hetkel kustutada.

4. Andmete esitamine ja autoriõigused

4.1 Pulmaveebi teenuste kasutamisel kohustub kasutaja (üksikisik või pruutpaar) sisestama vaid korrektseid isikuandmeid (eesnimed, perekonnanimed, sünnikuupäevad, sugu, kontaktandmed, isikute profiilide osad ning muud isikuid kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ja vaid korrektseid ettevõtte, asutuse või organisatsiooni andmeid (ettevõtte, asutuse või organisatsiooni nimi, aadress, registrikood ning muud ettevõtet, asutust või organisatsiooni kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ning tagama andmete ajakohasuse Pulmaveebi teenustes. Kasutaja andmete muutumisel peab kasutaja Pulmaveebi teenustesse sisestama oma uued korrektsed andmed.

4.2 Kasutaja kohustub mitte avaldama oma kasutajakonto salasõna teistele kasutajatele või isikutele (v.a. pruut/peigmees), seda kusagil mitte avaldama ning tegema kõik selleks, et kellelgi poleks ligipääsu tema salasõnale. Kahtluse või teadmise korral, et keegi peale pruutpaari enda on kasutaja salasõna teada saanud, on kasutaja kohustatud viivitamatult sellest informeerima Pulmaveebi ning kasutusele võtma uue salasõna.

4.3 Pulmaveebi teenuseid kasutades kohustub kasutaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõiguse alaseid seadusandlikke akte.

4.4 Lubatud ei ole ilma autori loata teiste autorite tööde (sealhulgas fotode, videote, muusikateoste, tekstide jms) teenustesse sisestamine ega üleslaadimine. Sisestada on lubatud vaid autori/autorite enda loomingut või loomingut, mille kasutamiseks on autori taasesitatavas vormis luba.

4.5 Kasutaja teadvustab endale, et Pulmaveebis avaldatud infole on kõigil vaba ligipääs internetis, kui kasutaja ei ole oma lehe osasid paroolidega kaitsnud.

4.6 Pulmaveeb jätab endale õiguse kehtestada piiranguid teenustes või teenuste tingimustes igale kasutajale, mille raames on lubatud teenuste kasutamine. Piirangute hulka võivad kuuluda näiteks kasutaja poolt ühes või mitmes teenuses kasutatav kettapind, ajaühikus määratud üleslaadimise maht, erinevate andmeelementide arv, ühe teenusesse sisestatava või üleslaaditava andmeühiku suurus ja muud piirangud. Kasutaja kohustub talle kehtestatud piiranguid järgima ja neid mitte ületama.

4.7 Kasutajal ei ole Pulmaveebi teenustes lubatud kuritegeliku, pornograafilise, ähvardava, rõveda, solvava, teadlikult laimava või teadlikult ebaõige sisuga materjalide või andmete esitamine. Pulmaveeb jätab endale Eesti Vabariigi seadusandluse raames õiguse otsustada, millised materjalid/andmed vastavad antud tingimustele ning õiguse tingimustele mittevastavate materjalide/andmete ilma etteteatamiseta kustutamiseks või blokeerimiseks.

4.8 Kasutajal on lubatud vaid nende andmetüüpide üleslaadimine või sisestamine, mida on kirjeldatud info üleslaadimise või andmete sisestamise lehekülgedel, vormides või abitekstides.

4.9 Kasutaja kohustub info ja andmete esitamisel lähtuma Eesti Vabariigis levinud üldkehtivatest eetika- ja moraalinormidest ja olema viisakas teiste kasutajate suhtes.

4.10 Kasutajal on õigus Pulmaveebi teenustele ligipääsuks vaid Pulmaveebi poolt ametlikult pakutavate, esile toodud ja välja reklaamitud ligipääsumeetodite abil. Pulmaveeb jätab endale õiguse piirata teenuste kasutamist ja sellele ligipääsu liigset koormust või võimalikke tehnilisi probleeme tekitavate automatiseeritud vahendite abil.

5. Välised moodulid

5.1 Pulmaveebi teenustes võivad kasutusel olla Pulmaveebi koostööpartnerite poolt loodud ja lisatud tehnilised moodulid või rakendused, mis paiknevad kasutaja lehtedel.

5.2 Väliste moodulite loojateks ja operaatoriteks võivad lisaks Pulmaveebile olla välised füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevuse eest vastutab antud füüsiline või juriidiline isik.

5.3 Mooduli kasutamisega annab kasutaja moodulile ja selle operaatorile loa ligipääsuks mooduli tööks vajalikele andmetele ning oma kontaktandmetele.

5.4 Pulmaveeb jätab endale õiguse luua tehnilisi võimalusi kõigi Pulmaveebi teenustes paiknevate andmete (näiteks fotod, videod, helifailid, olek, profiili andmed jms) saatmiseks Pulmaveebi teenustest väljaspool paiknevatesse teistesse veebi-, interneti- ja mobiilteenustesse ning rakendustesse, samuti kehtestada erinevaid tasusid antud võimaluste ja liideste kasutamise eest.

6. Garantii

6.1 Pulmaveeb teeb kõik endast tuleneva teenuste kvaliteetse töö tagamiseks, kuid kõiki teenuseid pakutakse "nagu on" põhimõttel oma võimaluste ja parema äranägemise raames.

6.2 Pulmaveeb ei paku tasuta teenuste raames mingeid garantiisid.

6.3 Tasuliste teenuste osas pakub Pulmaveeb toimivuse garantiid ning mõne tasulise teenuse mittetoimivuse korral lahendab vea võimalikult kiiresti peale konkreetsest veast teada saamist.

6.4 Veaks loetakse Pulmaveebi teenuste ja rakenduste mittevastavust ette antud spetsifikatsioonile ning mitte toimimist spetsifikatsiooni kohaselt. Veaks ei loeta teenuste ja rakenduste mittevastavust kasutaja soovidele.

7. Vastutus

7.1 Pulmaveeb teeb kõik endast oleneva andmete säilimise, turvasüsteemide, teenuste käideldavuse ja andmete konfidentsiaalsuse tagamise osas, kuid ei võta mingit vastutust antud tegevuste ega näitajate osas.

7.2 Pulmaveeb soovitab kõigil kasutajatel tagada ise kõigi andmete tagavarakoopiate olemasolu teistes süsteemides või genereeritud html või pdf lehe koopiatel.

7.3 Pulmaveeb, tema omanikud, töötajad ega koostööpartnerid ei vastuta teenuste kasutamisest tekkivate kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest.

7.4 Pulmaveeb ei vastuta kasutajate poolt teenustesse lisatud andmete (sealhulgas fotode, videote, muusikateoste, tekstide jms) sisu eest ning selle eest vastutab kasutaja.

7.5 Pulmaveeb ei vastuta kasutaja andmete sattumise eest kolmandate isikute kätte, kui selle aluseks on kolmandate isikute või kasutajate kriminaalne või lubamatu andmete hankimise meetod.

8. Tasulised teenused

8.1 Pulmaveebil on õigus kehtestada kasutajatele eritasusid ning pakkuda tasulisi teenuseid, millest teavitatakse kasutajaid eraldi või teenuste hinnakirjas.

8.2 Pulmaveebi tasulised teenused ja paketid on kas tähtajalised või tähtajatud. Peale tähtajalise lepingu lõpptähtaja saabumist piirab Pulmaveeb vastava teenuse lisafunktsionaalsuse tasuta paketi tasemele.

8.3 Kasutajatel on õigus loobuda Pulmaveebi tasuliste teenuste kasutamisest, mida nad ei ole tellinud ning mille eest nad ei ole tasunud. Kui tasuline teenus on kasutaja poolt Pulmaveebilt tellitud ja/või selle eest on ka tasutud, ei ole kasutajal õigust teenusest loobumisel teenustasu maksmisest keelduda.

9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Kasutaja annab Pulmaveebile õiguse tema poolt teenustesse sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks.

9.2 Kui vastavas teenuses, moodulis või kasutajatingimustes pole märgitud teisiti, peab kasutaja arvestama, et kõik andmed on mõeldud Pulmaveebi ja tema koostööpartnerite teenustes esitamiseks vastavate teenuste veebilehekülgedel.

9.3 Juhul kui kasutaja soovib Pulmaveebi poolset isikuandmete töötlemise ja säilitamise lõpetamist, võimaldab Pulmaveeb kasutajal oma kasutajakonto ja kõik sinna juurde kuuluvad andmed kustutada.

10. Lepingu lõpetamine

10.1 Teenuse kasutajatingimuste rikkumise (sealhulgas võõra või väljamõeldud nime all esinemise, ebaõigete andmete esitamise või muude rikkumiste) korral on Pulmaveebil õigus kõigi isikuga seotud andmete ja info süsteemis blokeerimise või kõigi või osade andmete (sealhulgas fotode, videote, helifailide, tekstide jms) kustutamiseks kasutajat sellest eelnevalt ette hoiatamata.

10.2 Pulmaveebil on õigus blokeerida, piirata või kustutada kasutajakontosid, mille kaudu tellitud teenuste eest ei ole tasutud või mida ei ole üle 3 aasta kasutatud (s.h. ostetud teenuseid, sisse logitud jne).

10.3 Kasutajate osas, kes on rikkunud kasutajatingimusi, on Pulmaveebil õigus kasutajakonto sulgemiseks, ajutiseks blokeerimiseks või kustutamiseks. Pulmaveeb jätab endale õiguse keelduda oma teenuste pakkumisest ükskõik millisele juriidilisele või eraisikule, tuues samas selgituseks ära keeldumise põhjused.

11. Üldtingimuste ja teenuste kasutustingimuste muudatused

11.1 Pulmaveeb jätab endale õiguse kasutajatingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Pulmaveebi üldtingimuste või kasutajatingimuste lehtedel Pulmaveebi teenustes või teate saatmisest Pulmaveebi sisemise teadete süsteemi kaudu.

11.2 Kui kasutaja muudetud üldtingimuste ja teenuse kasutajatingimustega ei nõustu, on tal kohustus koheseks Pulmaveebi teenuste kasutamise lõpetamiseks. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist ka üldtingimuste ja kasutajatingimuste muudatustega.